ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ผู้นำการวิจัยพัฒนาการจัดการที่ดิน สร้างนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรบนพื้นฐานพอเพียง ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2564 ที่เอกสารเผยแพร่
  • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • E-book กวจ.

  • น้องดินดี AI Chatbot

  • ปุ๋ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • อธิบดี พด. ลุยฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม นำสาร พด.6 เข้าขจัดน้ำเสีย-กลิ่นเหม็น

นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานหมอดิน Go inter ต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในงานวันดินโลก 2564 ทุ่งกุลาร้องไห้
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด วันที่ 5 ธันวาคม 2564
นางสาววรรยา สุธรรมชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาปรับปรุงบำรุงดิน นางสาววิชิตา อินทรศรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายณรงค์เดช ฮองกูล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภาคนิทรรศการ โดยมีนายประเสริฐ เทพนรประไพ ผอ.กวจ. ให้เกียรติมอบโล่รางวัล
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2564 ด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Virtual Conference)
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผอ.กวจ. เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทเลื่องลือขยายผล ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 16 กันยายน 2564 ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (zoom meeting)
น.ส.วรรณพร พลแสง ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม ได้รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยายสาขาปรับปรุงบำรุงดิน และน.ส.ภรภัทร นพมาลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล popular vote ภาคนิทรรศการ โดยน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้เกียรติมอบโล่รางวัล
การประกวดผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 801 กรมพัฒนาที่ดิน
นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน และนักวิชาการเข้าร่วมพิธีเปิดงาน และรับรางวัล ในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน
นายอรรณพ พุทธโส ผอ.วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร ได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น เรื่อง ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนมวลชีวภาพจุลินทรีย์และการกระจายตัวของเม็ดดินในดินทรายที่มีการจัดการเผาซากอ้อย โดยนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้มอบรางวัล
ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2562 “ฟื้นฟูปฐพี ด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน" เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท เขาใหญ่
 ทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเดือนนี้  2161  
สถิติเดือนที่แล้ว  2364  
   มัลติมีเดีย องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th