ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ผู้นำการวิจัยพัฒนาการจัดการที่ดิน สร้างนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรบนพื้นฐานพอเพียง ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2564 ที่เอกสารเผยแพร่
  • ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) ที่เอกสารเผยแพร่

  • 5 ธันวาคม วันดินโลก ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้เพื่อปฐพีไร้มลพิษ

  • ปุ๋ยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • อธิบดี พด. ลุยฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วม นำสาร พด.6 เข้าขจัดน้ำเสีย-กลิ่นเหม็น

  • กวจ. ผู้นำการวิจัยพัฒนาการจัดการที่ดิน สร้างนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืนทางการเกษตร

กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร ได้รับรางวัลดีเด่นสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม โครงการปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร
วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
น.ส.ภรภัทร นพมาลัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยายสาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ เรื่องเปรียบเทียบพันธุ์หญ้าแฝกและพืชคลุมดินต่อการฟื้นฟูและการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพฯ จากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
ประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 หัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" วันที่ 21-23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
นายวินัย ชมบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยาย เรื่องการใช้พืชตระกูลถั่วอาหารสัตว์เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนยางพาราปลูกใหม่ จากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ โดยมีว่าที่ ร.ต.นันทภพ ชลเขตต์ เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลดังกล่าว
ในการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2560 “วิชาการงานพัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความยั่งยืน” วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รธพ.วก. พร้อมด้วยนายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ผอ.กวจ. เข้ารับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโครงการบริหารจัดการเครือข่ายหมอดินอาสาแบบมีส่วนร่วมฯ โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.00 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร
นางสาววิชิตา อินทรศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับรางวัลชนะเลิศภาคบรรยายสาขาอนุรักษ์ดินและน้ำ เรื่องการศึกษาเชิงเปรียบเทียบลุ่มน้ำและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงต่อทรัพยากรดิน ฯ จากนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ
การประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2559 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นายไพรัช พงษ์วิเชียร รก.ผชช.ด้านปรับปรุงดินเค็ม ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Research Study Programme College Of Bioresource Sciences, NIHON University) โดยน.ส.เบญจพร ชาครานนท์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้ให้เกรียติเป็นประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตร ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน
 ทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเดือนนี้  1052  
สถิติเดือนที่แล้ว  1020  
   มัลติมีเดีย องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th