โครงสร้าง

                        กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
                        01 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                        02 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
                        03 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
                        04 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
                        05 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
                        06 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
                        07 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
                        08 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
                        09 ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                        10 กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย               
              
 
 อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่

                กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 175 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 45 คน ลูกจ้างประจำ 21 คน พนักงานราชการ 43 คน และพนักงานจ้างเหมา 66 คน ดังนี้
 
ฝ่าย/กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา รวม
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 1 - - - 1
ผุ้เชี่ยวชาญ 4 - 2 - 6
ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 3 4 13 21
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม 4 3 5 - 12
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว 4 1 3 2 10
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม 5 2 3 - 10
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร 5 2 3 2 12
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน 4 3 5 - 12
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน 5 1 4 9 19
กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย 4 1 5 5 15
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร 5 2 4 4 15
ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3 3 5 31 42
รวม 45 21 43 66 175
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th