โครงสร้าง

                        กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
                        01 ฝ่ายบริหารทั่วไป
                        02 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร
                        03 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน
                        04 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม
                        05 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว
                        06 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม
                        07 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน
                        08 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร
                        09 ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
                        10 กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย               
              
 
 อัตรากำลังข้าราชการและเจ้าหน้าที่

                กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน มีบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 160 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 48 คน ลูกจ้างประจำ 7 คน พนักงานราชการ 47 คน และพนักงานจ้างเหมา 58 คน ดังนี้
 
ฝ่าย/กลุ่ม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานจ้างเหมา รวม
1.ผู้อำนวยการ 1 - - - 1
2.ผู้เชี่ยวชาญ 5 - - - 5
3.ฝ่ายบริหารทั่วไป 1 6 3 12 22
4.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม 4 - 5 - 9
5.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว 4 - 4 2 10
6.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม 5 1 4 1 11
7.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร 5 - 3 1 9
8.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน 4 - 5 1 10
9.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน 5 - 4 2 11
10.กลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย 5 - 6 10 21
11.กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อน 5 - 3 9 17
12.ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ.ปากช่อง 4 - 10 20 34
รวมทั้งหมด 48 7 47 58 160
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th