บุคลากร

นายจำเริญ นาคคง
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นายไพรัช พงษ์วิเชียร

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม

นางนิสา มีแสง

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช

นางสาวรวมพร มูลจันทร์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตน์ศรัณย์

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว

นายจักรพันธ์ เภาสระคู

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเสื่อมโทรม

นางสาวประภา ธารเนตร (รักษาการในตำแหน่ง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวศันสนีย์ อรัญวาสน์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร

นายบวร บัวขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน

นางสาววรรณพร พลแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม

นางสาวประภา ธารเนตร

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว

นายจักรพันธ์ เภาสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม

นางสาวกมลาภา วัฒนประพัฒน์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน

นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร

นายวินัย ชมบุตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย

 

 

 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th