บุคลากร

นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน

นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธฺุ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

นายปราโมทย์ แย้มคลี่

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน

นายไพรัช พงษ์วิเชียร

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม

นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเปรี้ยว

นางนิสา มีแสง

รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการดินด้วยระบบพืช

นางนวรัตน์ จันทรพิทักษ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอรรณพ พุทธโส

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร

นายบวร บัวขาว

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงบำรุงดิน

นางสาววรรณพร พลแสง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเค็ม

นางสาวรติกร ณ ลำปาง

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเปรี้ยว

นายจักรพันธ์ เภาสระคู

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการดินเสื่อมโทรม

นางอโนชา เทพสุภรณ์กุล

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน

นายพงศ์ธร เพียรพิทักษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบรรเทาภาวะโลกร้อนทางการเกษตร

นายทวีแสง พูลพุฒ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาหมอดินอาสาและบริหารจัดการเครือข่าย

 

 

 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th