ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ลำดับชื่อไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์
1      คณะทำงานจัดทำเอกสารวิชาการและรายงานประจำปี 2561 ของกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
2      คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
3      คณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
4      แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารวิชาการและรายงานประจำปี 2558
5      แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารการพัฒนาหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อสมัครขอรับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
6      แต่งตั้งคณะทำงานประหยัดพลังงานไฟฟ้าและการประหยัดน้ำ


 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th