ดาวน์โหลดคำสั่ง

 
ลำดับชื่อไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์
1      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานวิชาการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
2      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ปฎิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
3      คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
4      คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
5      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
6      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำเอกสารวิชาการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
7      คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน


 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th