ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 
ลำดับชื่อไฟล์ดาวน์โหลดไฟล์
1      แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานในภาคเกษตรตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกฯ
2      รายนามผู้แทนคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3      แผนการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2559
4      รายงานผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แฝกเพื่อปลูก) ปี 2558
5      ผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2558
6      แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
7      คู่มือการใช้ระบบ บริหารจัดการเว็บไซต์ กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
8      ใบคําขอรบสารเร่งพด.1- พด.7
9      ใบคำขอรับกล้าหญ้าแฝก


 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th