ประวัติ
               ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้ชื่อขณะนั้นว่า กองบริรักษ์ที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ พ.ศ.2506 กรมพัฒนาที่ดิน แบ่งส่วนราชการในระยะเริ่มแรก ออกเป็น 5 ส่วน
               1. สำนักงานเลขานุการกรม แบ่งเป็น 2 แผนก คือ
                        1) แผนกสารบรรณ
                        2) แผนกคลัง
               2. กองจำแนกที่ดิน
               3. กองบริรักษ์ที่ดิน
               4. กองนโยบายที่ดิน
               5. กองสำรวจที่ดิน
               ในปี พ.ศ.2527 ตามพระราชกฤษฎีกาได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินขึ้นใหม่ ได้เปลี่ยนจากกองบริรักษ์ที่ดินมาเป็นกองอนุรักษ์ดินและน้ำ
               ในปี พ.ศ. 2545 มีการออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเปลี่ยนจากกองอนุรักษ์ดินและน้ำมาเป็นสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
               ต่อมาในปี พ.ศ.2557 ได้มีการออกกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากสำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเป็นกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินจนถึงปัจจุบัน
 
 
วิสัยทัศน์

               ผู้นำการวิจัยพัฒนาการจัดการที่ดิน สร้างนวัตกรรมนำสู่ความยั่งยืนทางการเกษตรบนพื้นฐานพอเพียง
 
 พันธกิจ

               1) ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน วิธีการป้องกันและแก้ไขความ เสื่อมโทรมของดิน จัดทำรูปแบบการพัฒนาที่ดินและการจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
               2) ติดตามผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อดินและน้ำ ประเมินความเสียหายจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและน้ำ พัฒนาการกักเก็บคาร์บอนด้วยระบบการปลูกพืช รวมทั้งวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดินเพื่อรับมือกับภาวะโลกร้อน
               3) รวบรวม ศึกษา และวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาที่ดิน
               4) สร้างเครือข่ายหมอดินอาสาและกลุ่มเกษตรกรให้เข้มแข็งเพื่อรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ดินและในด้านอื่นๆ
               5) จัดทำฐานข้อมูลด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการที่ดินเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน การพัฒนาที่ดินและภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอดินอาสา และเครือข่ายด้วยระบบสารสนเทศ
               6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
               7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 โครงการวิจัย

                ปัจจุบัน กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ดำเนินงานโครงการวิจัย โดยแบ่งเป็นโครงการวิจัย ดังนี้ แผนวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและระบบการตัดสินใจผลิตพืชอัตลักษณ์ และพืชทางเลือก แผนวิจัยเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ แผนวิจัยเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลางสำหรับการตัดสินใจ แผนวิจัยและพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมสู่การปฏิบัติ แผนวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน และแผนวิจัยและพัฒนาเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรม การพัฒนาที่ดิน และแผนวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน
 
 
รายนามผู้บริหาร กวจ. ตั้งแต่ 2516- ปัจจุบัน
กองบริรักษ์
1นายอนันต์ โกเมศปี 2516-ปี2520
2นายสนาน ริมวานิชปี 2520-ปี2523
3นายบุญยรักษ์ สืบสิริปี 2523-ปี2528
กองอนุรักษ์ดินและน้ำ
1นายจุฑา กฤษณามระปี 2528-ปี2533
2นายอุปถัมภ์ โพธิสุวรรณปี 2533-ปี2537
3นายจำเนียร กรุแก้วปี 2537-ปี2538
4นายเดชา สัมฤทธิ์ปี 2538-ปี2543
5นายชุมพล ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามปี 2543-ปี2544
6นายสุธัม ปลัดสงครามปี 2544-ปี2545
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
1นายชุมพล ลิลิตธรรมปี 2545-ปี2546
2นายพงศ์ปิยะ ปิยสิริรานนท์ปี 2546-ปี2551
3นายประเสริฐ เทพนรประไพปี 2551-ปี2552
4นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุขปี 2552-ปี2555
5นายปรีชา โพธิ์ปานปี 2555-ปี2556
6นายสมโสถติ์ ดำเนินงามปี 2556-ปี 2557
กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
1 นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม ปี 2557-ปี2561
2 นายสุจินต์ นิลประดับแก้ว ปี 2561-ปี2562
3 นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ ปี 2562-ปี2563
4 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ปี 2563-ปี2565
5 นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ปี 2565-ปัจจุบัน
 
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th