<< ย้อนกลับ
 

  มัลติมีเดีย

 
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษารอบชิงชนะเลิศงานวันดินโลก ปี 2561 หัวข้อ“Be the Solution to Soil Pollution” ณ กรมพัฒนาที่ดิน ห้องประชุม 801
ทีมชนะเลิศ Lucy and Friend มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นางสาว นุชรีพร บุญราช นางสาวแพรตะวัน รักการ

กรมพัฒนาที่ดิน : " การรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS มาตรฐานเกษตรไทย "
เผยแพร่เมื่อ 19 ก.พ. 2018

ประกวดสุนทรพจน์นักเรียนระดับมัธยมศึกษา "รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน" วันดินโลกปี 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการพื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ร้อยเรื่องดินในถิ่นไทย ตอนที่ 8

กรมพัฒนาที่ดินยืนยันการทำเกษตรไม่ใช่ต้นเหตุของภาวะโลกร้อน

รวมผลงานวิจัยลดภาวะโลกร้อน

มาตรการการอนุระกษ์ดินและน้ำเพื่อลดผลกระทบภาวะโลกร้อน

การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ทิ้งร้าง

ความคืบหน้าในการลดภาวะโลกร้อน

ผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจ ตอนที่ 1

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและภารกิจ ตอนที่ 2

ภาวะโลกร้อน เอนิเมชั่น เพื่อวันใหม่

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 1

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 2

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 3

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 4

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 5

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 6

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 7

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 8

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 9

10 ข้อกับหมอดิน ตอนที่ 10

คนไทยหัวใจเกษตร

รายการเกษตรอาสา ตอนที่ 2

รายการเกษตรอาสา

วิสัยทัศน์ ภารกิจ ศูนย์วิจัยฯ ปากช่อง

การทำการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

การทำการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อลดภาวะโลกร้อน

 
 

©2015 กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน (กวจ.)
ชั้น 7 ตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-1753 , โทรสาร 0-2579-1753
E-mail : ord_1@ldd.go.th